Privacy

BestZOO Zorg(t) verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier. We voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

BestZOO Zorg(t) verwerkt persoonsgegevens van u en/of uw kind, omdat u en/of uw kind gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens en/of de persoonsgegevens van uw kind verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Emailadres
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

BestZOO Zorg(t) verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u en/ of uw kind:
- Burgerservicenummer
- Gegevens die betrekking hebben op uw hulpvraag/ de hulpvraag van uw kind, waaronder mogelijk:
X     Gegevens m.b.t. uw gezondheid/ de gezondheid van uw kind;
o     Gegevens over godsdienst/ levensovertuiging;
o     Gegevens over politieke gezindheid;
o     Gegevens over seksueel leven;
X     Gegevens over strafrechtelijk verleden;
o     Gegevens over economische status;
X     Gegevens over familiaire relaties/ gezinssamenstelling;
X     Gegevens over opleidingen/ scholingen.
Deze gegevens worden alleen verwerkt indien deze van belang zijn in onze dienstverlening aan u/ uw kind en indien u deze gegevens zelf actief aan ons verstrekt. 
 

Waarom we deze gegevens nodig hebben

BestZOO Zorg(t) verwerkt bovenstaande gegevens voor de volgende doelen:
- Het onderhouden van contact;
- Het uitvoeren van passende begeleiding.
[Naam organisatie] verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
 

Hoe lang we de gegevens bewaren

BestZOO Zorg(t) zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan volgens de wet die op onze dienstverlening van toepassing is (jeugdwet en/of WMO).
De bewaartermijn is vanuit deze wet gesteld op 15 jaar.
 

Delen met anderen

BestZOO Zorg(t) deelt uw gegevens alleen met derden wanneer u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Leo@bestZOO.nl (Coördinator BestZOO Zorg(t) ) zal zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.
 

Beveiliging

BestZOO Zorg(t) neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming/ manager IT/ directie/ op telefoonnummer 0611833819 of via Leo@Bestzoo.nl.
Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.
 

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.
De hier getoonde versie is van 01-05-2019.