Privacyverklaring

Algemeen

Dierenpark de Vleut B.V., handelend onder naam “BestZoo” en gevestigd op Broekdijk 15, 5681 PG te Best, is een dierenpark in particulier bezit bij welke de bezoekersbeleving hoog in het vaandel staat. De website (https://www.bestzoo.nl) heeft als hoofdfunctie de bezoeker te informeren over park-gerelateerd nieuws.

Teneinde naleving aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming te waarborgen, informeert BestZoo u in deze privacyverklaring over de persoonlijke gegevens welke; BestZoo van u verzamelt of zou kunnen verzamelen; wat BestZoo met deze gegevens doet; op welke manier u uw rechten kunt uitoefenen en hoe u het beste contact met BestZoo kan zoeken in het geval dit nodig is.

Verwerkingsverantwoordelijke: BestZoo is verantwoordelijk voor de gegevens die zij op deze website over u verzamelt. De gegevens worden onder meer op automatische wijze verkregen (zie ‘Cookies’ verderop in deze privacyverklaring), wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, het contactformulier gebruikt en wanneer u een aanvraag doet om een kinderfeestje, schoolreisje of groepsbezoek te registreren of een abonnement afsluit.

Verwerkers: Waar dit nodig geacht is heeft BestZoo overeenkomsten gesloten met externe verwerkers van gegevens om op deze manier te borgen dat de informatie op een correcte en veilige manier behandeld wordt. Deze overeenkomst houdt, onder meer, in dat de informatie niet beschikbaar gesteld kan worden aan medewerkers van deze externe verwerkers - tenzij dit absoluut noodzakelijk is voor, bijvoorbeeld, technische ondersteuning.
 
Uw persoonlijke gegevens

Nieuwsbrief: Wanneer u als eerste op de hoogte gehouden wil worden omtrent het laatste BestZoo nieuws, heeft u de mogelijkheid zich in te schrijven op de nieuwsbrief door middel van het ingeven van uw e-mailadres. U kunt zich op ieder gewenst moment hiervoor uitschrijven middels de ‘unsubscribe’-URL onderaan iedere nieuwsbrief. Vanaf het moment van uitschrijven zal u automatisch van de lijst gehaald worden en zult u geen nieuwsbrieven meer ontvangen.

Contactformulier: U heeft de mogelijkheid vragen te stellen, op- of aanmerkingen kenbaar te maken, door het gebruik van het contactformulier. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en om adequaat te reageren op uw verzoek, vragen wij u hier uw naam, e-mailadres en het bericht te vermelden.

Online aanvragen van kinderfeestjes, schoolreisjes of groepsbezoek: Om het gebruiksgemak van de online bezoeker te vergroten heeft BestZoo ervoor gekozen om het mogelijk te maken een aanvraag direct vanaf de website te voldoen. Om de aanvraag te kunnen behandelen en eventueel in te boeken is het verplicht de volgende persoonlijke gegevens bij de aanvraag te vermelden:

- Naam, achternaam, woonplaats (NAW), telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, aantal gegadigden, naam contact persoon, eventuele arrangementen.

Online afsluiten van een jaarabonnement: Om het gebruiksgemak van de online bezoeker te vergroten heeft BestZoo ervoor gekozen om het mogelijk te maken online een jaarabonnement af te sluiten.
Om het jaarabonnement af te kunnen sluiten is de volgende persoonlijke gegevens, per af te sluiten jaarabonnement, verplicht te verstrekken:

- Naam, achternaam, woonplaats (NAW), telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, pasfoto.

Cookies: BestZoo maakt gebruik van Google Analytics om op deze manier te kunnen monitoren hoe bezoekers zich op de website gedragen en welke pagina’s het meest bezocht worden. De Google Analytics cookies verzamelen geen persoonlijk identificeerbare gegevens (zoals uw IP-adres) en BestZoo kan via de cookies nooit uw identiteit achterhalen.

U kunt het accepteren van cookies in uw eigen browser uitzetten. Het uitzetten van cookies kan er echter voor zorgen dat de website niet optimaal functioneert. Omdat het per browser verschilt hoe u de cookies uit kunt zetten, vindt u een handleiding voor de meest gebruikte browsers, hieronder:

Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Safari (Apple)
Mozilla Firefox

Een instructie om de verzameling en opslag van data door Google Analytics stop te zetten kunt u vinden op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?

De ‘European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)’ beheert een website welke gebruikt kan worden om alle interest based advertising uit te zetten. Veel van deze cookies worden geplaatst door bedrijven zonder dat daarvoor toestemming gegeven is. Een instructie om de verzameling en opslag door deze bedrijven stop te zetten kunt u vinden op: http://www.youronlinechoices.com/

EDAA en de bedrijven die de cookies plaatsen zijn op geen enkele manier geassocieerd met BestZoo.

Opslag en retentie van uw gegevens: BestZoo zal uw persoonlijke gegevens nooit langer opslaan dan noodzakelijk voor het uitvoeren van haar activiteiten. De gegevens worden veilig opgeslagen in een CRM-systeem, welke enkel toegankelijk is voor bevoegde werknemers. De gegevens, zoals door u verstuurd vanuit het ‘aanvraag voor kinderfeest’-formulier of het contactformulier zullen ontvangen worden in het e-mailsysteem zoals uitgegeven en onderhouden door Microsoft. Nadat de e-mails verwijderd zijn uit het postvak van BestZoo kan het mogelijk zijn dat deze nog enige tijd onleesbaar beschikbaar zijn in de systemen van Microsoft alvorens zij over kunnen gaan tot volledige vernietiging.

Uw rechten met betrekking tot de gegevens

Bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken op het verwerken van uw persoonlijke gegevens door BestZoo als u van mening bent dat deze gegevens niet, of niet meer, noodzakelijk geacht worden voor de uitvoering van de activiteiten zoals bepaald door BestZoo. BestZoo zal, naar beste kunnen, uw verzoek inwilligen tenzij BestZoo dit verboden wordt op gronde van wettelijke verplichtingen.

Inzage: U heeft het recht om van BestZoo te vereisen inzage te verstrekken in de persoonlijke gegevens die BestZoo van u verzamelt, verwerkt en/of opslaat - en voor welk doel dit gebeurd. Hiervoor stuurt u een e-mail naar het adres onder aan deze privacyverklaring en u neemt hier in specifiek de volgende persoonlijke kenmerken op, teneinde de medewerker van BestZoo op redelijke wijze kan toetsen dat u gerechtigd bent inzage te verkrijgen in de opgevraagde gegevens:

- Naam, achternaam, e-mailadres

Het staat u vrij om aanvullende informatie (zoals uw adresgegevens) aan dit bericht toe te voegen.

Conform wetgeving behoudt BestZoo zich het recht u binnen 1 maand de informatie te doen toekomen, of binnen ditzelfde tijdsbestek u een op de hoogte te stellen van redenen waarom BestZoo op dat moment niet aan uw aanvraag kan voldoen. BestZoo behoudt zich in dat geval het recht voor om de termijn met 2 maanden te verlengen.

Correctie: U heeft het recht van BestZoo te verlangen dat BestZoo de persoonlijke gegevens, zoals deze door u verstrekt of door BestZoo zijn verzameld, te laten corrigeren.

Verwijdering: U heeft het recht van BestZoo te verlangen dat BestZoo al uw persoonlijke gegevens uit de systemen verwijderd. BestZoo zal aan uw verzoek gehoor geven, tenzij BestZoo een gerechtelijk bevel ontvangen heeft dat dit verhinderd. BestZoo zal u verwittigen van dit feit, tenzij BestZoo wordt verboden dit te doen.

Neemt u alstublieft in acht dat verzoeken inzake uw persoonlijke gegevens geweigerd kunnen worden wanneer deze onredelijk vaak gedaan worden, onredelijke technische inspanningen vereisen en/of de privacy van anderen in gevaar brengt.

Klacht indienen

BestZoo streeft ernaar alle klachten en vragen samen met u op te lossen. U kunt hiervoor gebruik maken van alle contactgegevens zoals die beschreven zijn onderaan dit document. Daarnaast staat het u vrij om eventuele geschillen in persoon en op locatie met een, daartoe bevoegde, werknemer te bespreken.
Mocht er onderling geen uitkomst geboden (kunnen) worden, verwijst BestZoo u graag naar de website van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens alwaar u een klachtenformulier in kunt vullen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/klacht-over-de-autoriteit-persoonsgegevens

Wijzigingen

Het staat BestZoo vrij de onderdelen of bepaalde verwoordingen van deze privacyverklaring, zonder dat de bezoekers en/of klanten van BestZoo hiervan op de hoogte gesteld hoeven te worden, te herzien of aan te passen.